Imperium

Behemoth`s Lair

Regulamin Jaskini Behemota

Permalink

I. Postanowienia ogólne
1. Jaskinia Behemota (JB) jest stroną internetową stworzoną i prowadzoną przez polską społeczność, dlatego też obowiązuje tutaj prawo RP.
2. Mając na uwadze dbałość o kulturę, zakazuje się gdziekolwiek w JB publikowania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, wywołujących powszechny niesmak, pornograficznych, pirackich, a także zakazuje się linkowania do nich.
3. Korzystając z zasobów JB automatycznie akceptujesz ten regulamin.
4. Zabrania się prowadzenia w JB działalności reklamowej bez zgody administracji serwisu.
5. JB zapisuje informacje o użytkownikach przeglądających jej zasoby (m. in. adres IP).
6. Niektóre lokacje, konkursy lub wydarzenia organizowane w JB posiadają swoje osobne regulaminy. Obowiązują one obok niniejszego Regulaminu.

II. Rejestracja w JB
1. Użytkownik rejestrując się (tworząc konto) w JB musi podać pseudonim (nick), pod którym będzie znany wśród społeczności, i który będzie jednocześnie jego loginem.
2. Pseudonim ten musi spełniać następujące warunki:
a. musi mieć długość od 3 do 16 znaków,
b. nie może zawierać określeń wulgarnych,
c. nie może obrażać kogokolwiek,
d. nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników (niedozwolone jest np. podszywanie się pod inne osoby),
e. musi być unikatowy w skali serwisu.
3. Każdy użytkownik JB może wnieść prośbę o zmianę jego pseudonimu do odpowiedniej grupy mającej do tego uprawnienia, gdzie jego wniosek zostanie rozpatrzony.
4. Zmiana pseudonimu możliwa jest jedynie w następujących sytuacjach:
a. gdy osoba wnioskująca o zmianę pseudonimu nie jest jeszcze szerzej znana wśród społeczności,
b. gdy społeczność zwraca się do osoby wnioskującej w inny sposób niż poprzez jej pseudonim.
5. Zabronione jest zakładanie przez jednego użytkownika więcej niż jednego konta w JB.

III. Profile
1. Każdy użytkownik JB ma możliwość ustawienia sobie obrazka (avatara), biogramu, sygnatury.
2. Avatar to obrazek, który będzie bezpośrednio kojarzony z użytkownikiem i który będzie graficznym odpowiednikiem jego pseudonimu.
3. Avatar może być zmieniany nie częściej niż raz na miesiąc.
4. Avatar musi spełniać następujące warunki:
a. nie może być większy niż 80x80 pikseli (w przeciwnym wypadku zostanie on odpowiednio zeskalowany),
b. avatar musi przedstawiać konkretny obiekt - osobę, przedmiot lub zwierzę,
c. nie może być identyczny lub nadmiernie podobny do avatara używanego przez inną osobę,
d. nie może być wulgarny ani wywoływać zniesmaczenia.
5. Administracja JB i jej przedstawiciele mają prawo usunąć avatar użytkownika bez podania przyczyny.
6. W przypadku gdy avatar rażąco łamie ten regulamin, administracja może wymierzyć karę “zaosłowania”, która polega na podmienieniu avatara użytkownika na inny.
7. Biogram powinien zawierać historię odgrywanej przez siebie postaci, jednak jego uzupełnienie nie jest obowiązkowe.
8. Sygnatura nie powinna zawierać więcej niż pięć linijek tekstu.
9. Sygnatura nie może zawierać linków, odnośników oraz obrazków.
10. Wysoka Rada może nagrodzić zasłużonego użytkownika Jaskini tytułem osobistym, wyświetlanym przed pseudonimem.

IV. Forum
1. Na forum mogą wypowiadać się tylko osoby posiadające konto w JB.
2. Forum jest prawie w całości polskojęzyczne, w związku z czym użytkownik znający język polski powinien pisać poprawną polszczyzną.
3. Utrzymywaniem porządku na forum zajmują się moderatorzy poszczególnych działów oraz Gwardia Imperialna.
4. Zabronione jest:
a. tworzenie wątków pokrywających się tematycznie z wątkami już istniejącymi,
b. nieuzasadnione pisanie kilku postów jeden pod drugim, tzw. spamowanie,
c. pisanie postów zupełnie nie na temat, tzw. offtopicowanie,
d. stosowanie przekleństw oraz wyrazów powszechnie uważanych za wulgarne,
e. szydzenie i poniżanie innych użytkowników Jaskini Behemota,
f. nawoływanie do nienawiści na tle rasowym, seksualnym lub jakimkolwiek innym,
5. Poprzez kasowanie postu rozumie się ich ukrycie. Posty nigdy nie są permanentnie kasowane, są zawsze do wglądu dla Wysokiej Rady.

V. Osada
1. W Osadzie “Pazur Behemota” obowiązują zasady przedstawione w niniejszym Regulaminie, w kwestiach administracyjno-porządkowych uwzględniające przepisy tytułu “Forum” pkt 1-2 oraz 4-5, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych wymienionych w niniejszym tytule.
2. Utrzymywaniem porządku w Osadzie zajmują się Opiekun Osady, opiekunowie stolików, opiekunowie lokacji oraz Gwardia Imperialna.
3. Tytuł Osadnika jest zaszczytem uprawniającym do korzystania z pełni możliwości oferowanych przez Osadę. Jest on nadawany w sposób arbitralny przez Opiekuna Osady, który bierze pod uwagę aktywność użytkownika w Osadzie, kulturę wypowiedzi oraz pozytywne oczekiwanie co do utrzymania przez niego wyżej wymienionych walorów w przyszłości.
4. W przypadku notorycznego łamania regulaminu w tytule “Osada” użytkownik może zostać ukarany według przepisu tytułu “Kary i sądownictwo” pkt 1, a ponadto może mu zostać odebrany tytuł Osadnika.

VI. Kary i sądownictwo
1. W przypadku złamania któregoś z punktów tego regulaminu, moderatorzy, Opiekun Osady, Gwardia Imperium oraz Wysoka Rada mogą ukarać użytkownika w następujący sposób:
a. skasowanie treści łamiącej ten regulamin,
b. publiczną naganą,
c. czasową blokadą konta,
d. permanentną blokadą konta (taką decyzję może podjąć tylko Wysoka Rada),
e. infamią - wszystkie treści, jakie kiedykolwiek opublikował użytkownik, zostaną usunięte (tylko Wysoka Rada).
2. Dodatkowo, na Ognisku (naszym czacie), użytkownik może zostać czasowo ukarany niemożliwością pisania nowych treści, według osobnego regulaminu.
3. W przypadku, gdy użytkownik sądzi, że został niesłusznie ukarany, ma możliwość odwołania się od swojej kary do Wysokiej Rady. Podczas rozpatrywania odwołania kara będzie aktywna. Od decyzji Wysokiej Rady nie przysługuje już odwołanie.
4. Jeżeli okaże się, że użytkownik został ukarany bezpodstawnie, lub zbyt surowo do swojego przewinienia, Wysoka Rada może odebrać część uprawnień osobie, która karę nadała.
5. Doradcom przysługuje prawo wnoszenia skarg na poczynia użytkowników (lub przekazywanie takowych w imieniu innych osób) poprzez odpowiedni temat w Sali Doradców na forum. W takich przypadkach sprawa będzie rozpatrywana we wspólnym gronie Doradców i Wysokiej Rady, z uwzględnieniem faktu, że ostateczny osąd należy do Wysokiej Rady.

VII. Organy zarządzające
1. Wysoka Rada - administracja Jaskini Behemota, podejmująca najważniejsze decyzje organizacyjne.
2. Doradcy - osoby zasłużone dla JB, wspierające swoim doradztwem Wysoką Radę.
3. Archidyplomata - osoba odpowiedzialna za kontakty z organizacjami pozajaskiniowymi (np. Ubisoft).
4. Opiekun Osady - osoba odpowiedzialna za rozwój i funkcjonowanie Osady ‘Pazur Behemota’.
5. Gwardia Imperialna - moderatorzy całego forum (w tym Osady), a także osoby odpowiedzialne za zmiany nicków i avatarów.
6. Redaktorzy - osoby, które w aktywny sposób wspomagają tworzenie co najmniej jednego z działów JB poprzez uzupełnianie jego treści.
7. Heroldzi - osoby uprawnione do pisania nowin.

VIII. Ambasador
1. Ambasador jest osobą reprezentującą inną stronę internetową, z którą JB jest w stałym sojuszu.
2. Ambasador automatycznie staje się członkiem Wysokiej Rady bez możliwości decyzyjnych, oraz otrzymuje możliwość brania udziału w obradach oraz głosowaniach Doradców.
3. Ambasador wybierany jest przez administratorów obydwóch stron internetowych przy jej jednomyślnej akceptacji.

IX. Stowarzyszenie
1. Stowarzyszenie Miłośników Fantasy “Jaskinia Behemota” (SMF) to organizacja założona całkowicie przez fanów i dla fanów serii HoMM oraz szeroko rozumianego fantasy.
2. SMF reprezentuje Jaskinię Behemota w świecie rzeczywistym.
3. SMF posiada osobny statut, niezależny od tego regulaminu.

X. Postanowienia końcowe
1. Wszystkie wątpliwości związane z interpretowaniem tego regulaminu rozstrzygane będą przez Wysoką Radę.
2. Regulaminy szczególne mogą uzupełniać lub częściowo modyfikować przepisy niniejszego Regulaminu za zgodą Wysokiej Rady.
3. Wysoka Rada zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego regulaminu.
4. Wysoka Rada posiada ostateczne zdanie we wszelkich sprawach dotyczących JB.
5. Jeśli sądzisz, że Wysoka Rada nie ma racji, to patrz punkt X.4.

Obecnie w skład Wysokiej Rady wchodzą Crazy oraz Hellburn.

Liczba modyfikacji: 6, Ostatnio modyfikowany: 26.08.2015, Ostatnio modyfikował: Hellburn